Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Постаните део нашег тима - Јавни конкурс за пријем у радни однос

ЈАВНИ КОНКУРС

            за пријем у радни однос на одређено време, до десет месеци, уз могућност продужавања у Институту за стандардизацију Србије, за следећe раднo местo:

1. Виши организатор за послове стандардизације, један извршилац – на одређено време до десет месеци (односно до повратка запослена са привременог одсуства), уз могућност продужавања у Одељењу за металургију, машинство, грађевинарство и саобраћај, Сектор за опште области стандардизације, шифра радног места 1.1.5 (Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Институту за стандардизацију Србије).

            Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове који знатно утичу на одређивање политике или постизање резултата из области сектора; пружа стручну помоћ организаторима и  самосталним организаторима за послове стандардизације у примени правила стандардизације приликом доношења српских стандарда и сродних докумената и приликом тумачења стандарда на захтев јавности; обједињује и унапређује најбољу праксу за доношење српских стандарда и сродних докумената и предлаже методологију израде стандарда; надгледа поступак доношења стандарда и сродних докумената који спроводе организатор и самостални организатор за послове стандардизације и даје предлоге за корекцију и унапређење; израђује програме и планове стандардизације из своје области, а у складу са општим плановима Института; припрема документацију за образовање односно престанак рада комисија за стандарде, дефинише област рада комисије, припрема седнице и стара се о спровођењу закључака и одлука комисије; припрема и уобличава нацрте стандарда и сродних докумената, као и друга радна документа комисија за стандарде; стара се о стављању нацрта стандарда и сродних докумената на јавну расправу, прикупља приспеле коментаре, обрађује их и доставља комисији на разматрање и одлучивање; предлаже преиспитивање донетих стандарда и сродних докумената из своје области стандардизације; припрема годишње и кварталне извештаје о реализацији плана доношења српских стандарда и сродних докумената; даје тумачење српских стандарда, као и тумачење примене српских стандарда на захтев заинтересованих страна. Обавља послове секретара већег броја комисија за стандарде у областима стандардизације из делокруга одељења. Обавља послове унификације стандарда и сродних докумената. Прати рад међународних и европских техничких комитета и њихових тела. Спроводи утврђену политику стандардизације, пословну политику, као и политику квалитета и пословне изврсности Института, у оквиру свог делокруга. Обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења. 

            Услови за рад на радном месту: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије), пo пропису који уређује високо образовање; високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; из научне, односно стручне  области саобраћајног и машинског инжењерства; 5 година радног искуства на пословима стандардизације, пројектовања, испитивања, производње, инвестиција, обезбеђења квалитета и/или сертификације;знање енглеског или француског језика; знање рада на рачунару (Ms Office и Интернет).

            1. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања у дневном листу „Политика“.

            2. У Институту се могу запослити пунолетни држављани Републике Србије који имају прописано образовање и испуњавају остале услове одређене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, ако им раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

            3. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о стручном усавршавању и податке о посебним вештинама и областима знања.

            4. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да кандидат није осуђиван, диплома о стеченој стручној спреми, копија радне књижице (ако је поседује)  и сертификат о знању језика. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној копији. Напомена: Уверење које издаје МУП и суд не сме бити старије од шест месеци.

            5. Знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање надлежности Института за стандардизацију Србије; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање страног језика - писмено; вештина комуникације - усмено; вештина логичког и аналитичког резоновања и организационе способности проверавају се помоћу стандардизованих тестова.

            6. Место рада: Београд, Стевана Бракуса бр. 2.

            7. Радни однос се заснива на одређено време, до десетмесеци, уз могућност продужавања.

            8. Адреса на коју се подноси пријава на конкурс је: Институт за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса бр. 2, са назнаком: „за конкурс – (шифра радног места за које се конкурише)“ у затвореној коверти, или на е-mail  адресу: ivana.demiri@iss.rs,  са назнаком „за конкурс – (шифра радног места за које се конкурише)“. Комисија ће узети у обзир само оне електронске пријаве уз које су приложени скенирани докази о испуњености услова конкурса.

            9. Документа која се прилажу уз пријаву на конкурс, враћају се подносиоцима само на њихов захтев.

            10. Само кандидати који буду ушли у ужи избор биће контактирани.

            11. Контакт особе: 

            - Ивана Демири, Одељење за правне, финансијске и опште послове, тел. +381 11 3409 343, e-meil ivana.demiri@iss.rs и 

            У Одељењу за правне, финансијске и опште послове може се извршити увид у делокруг рада Института, односно одељења у коме се попуњава радно место.

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној копији (осим доказа о оспособљености за рад на рачунару), неће се узимати у обзир.

            Овај јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Политика“, сајту Националне службе за запошљавање и на Интернет страници Института за стандардизацију Србије www.iss.rs.