Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

шаблон података

Област :

Термин на српском (латиница) : šablon podataka

Термин на енглеском : data template

Дефиниција на српском (ћирилица) : структура података која описује карактеристике грађевинских елемената (3.4) ПРИМЕР 1 Шаблон података даје опис заснован на размени информација, нпр. пројектант система грејања, вентилације и климатизације (HVAC) тражи описе HVAC компонената које се могу уградити у пројекат система. ПРИМЕР 2 Шаблон података пружа произвођачима стандардизовану структуру података која се може применити на било који унутрашњи систем и/или процес управљања подацима о производу, нпр. један или више система за управљање информацијама о производима могу се применити или могу мапирати ову структуру како би се обезбедила машинска читљивост, било интерно или са захтевима из било ког другог софтвера који користи исту структуру шаблона података. Произвођач HVAC производа тада може одговорити на захтев било које заинтересоване стране укључујући пројектанта HVAC система. НАПОМЕНА 1 уз термин: Релевантни обухват шаблона података може да се користи заједно са термином „шаблон података”. На пример, шаблон података за производ (3.9) може се назвати „шаблон података о производу”. Шаблон података за систем (3.13) може се назвати „шаблон података о систему” итд. НАПОМЕНА 2 уз термин: Шаблон података може да се користи у размени информација за одређену намену грађевинског елемента током конципирања, пројектовања, производње, експлоатације и рушења објеката.

Дефиниција на српском (латиница) : struktura podataka koja opisuje karakteristike građevinskih elemenata (3.4) PRIMER 1 Šablon podataka daje opis zasnovan na razmeni informacija, npr. projektant sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) traži opise HVAC komponenata koje se mogu ugraditi u projekat sistema. PRIMER 2 Šablon podataka pruža proizvođačima standardizovanu strukturu podataka koja se može primeniti na bilo koji unutrašnji sistem i/ili proces upravljanja podacima o proizvodu, npr. jedan ili više sistema za upravljanje informacijama o proizvodima mogu se primeniti ili mogu mapirati ovu strukturu kako bi se obezbedila mašinska čitljivost, bilo interno ili sa zahtevima iz bilo kog drugog softvera koji koristi istu strukturu šablona podataka. Proizvođač HVAC proizvoda tada može odgovoriti na zahtev bilo koje zainteresovane strane uključujući projektanta HVAC sistema. NAPOMENA 1 uz termin: Relevantni obuhvat šablona podataka može da se koristi zajedno sa terminom „šablon podataka”. Na primer, šablon podataka za proizvod (3.9) može se nazvati „šablon podataka o proizvodu”. Šablon podataka za sistem (3.13) može se nazvati „šablon podataka o sistemu” itd. NAPOMENA 2 uz termin: Šablon podataka može da se koristi u razmeni informacija za određenu namenu građevinskog elementa tokom koncipiranja, projektovanja, proizvodnje, eksploatacije i rušenja objekata.

Дефиниција на енглеском : data structure used to describe the characteristics of construction objects (3.4) EXAMPLE 1 A data template provides a view based on an information exchange, e.g. a heating, ventilation and air conditioning (HVAC) system designer is asking for the descriptions of the HVAC products that can be loaded into the design system. EXAMPLE 2 A data template provides manufacturers a standardized data structure that can be applied to any internal system and/or process of handling product data, e.g. one or several product information management systems can apply or map to this structure to enable machine readability, both internally and with any requests from any software using the same data template structure. An HVAC product manufacturer can then answer the request from any stakeholder including the HVAC system designer. Note 1 to entry: The relevant scope of the data template can be used together with the term “data template”. E.g. a data template for a product (3.9) can be named “product data template”. A data template for a system (3.13) can be named “system data template”, etc. Note 2 to entry: A data template can be used in an information exchange for a specific purpose for a construction object in the inception, brief, design, production, operation and demolition of facilities.

Датум : 28. 4. 2022.

Извор :
SRPS ISO 23387:2020

ICS :
35.240.67 - Примене ИТ у грађевинској индустрији и високоградњи
91.010.01 - Грађевинска индустрија уопште