Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Postanite deo našeg tima - Javni konkurs za prijem u radni odnos

JAVNI KONKURS

            za prijem u radni odnos na određeno vreme, do deset meseci, uz mogućnost produžavanja u Institutu za standardizaciju Srbije, za sledeće radno mesto:

1. Viši organizator za poslove standardizacije, jedan izvršilac – na određeno vreme do deset meseci (odnosno do povratka zaposlena sa privremenog odsustva), uz mogućnost produžavanja u Odeljenju za metalurgiju, mašinstvo, građevinarstvo i saobraćaj, Sektor za opšte oblasti standardizacije, šifra radnog mesta 1.1.5 (Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Institutu za standardizaciju Srbije).

            Opis poslova radnog mesta: Obavlja najsloženije poslove koji znatno utiču na određivanje politike ili postizanje rezultata iz oblasti sektora; pruža stručnu pomoć organizatorima i  samostalnim organizatorima za poslove standardizacije u primeni pravila standardizacije prilikom donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata i prilikom tumačenja standarda na zahtev javnosti; objedinjuje i unapređuje najbolju praksu za donošenje srpskih standarda i srodnih dokumenata i predlaže metodologiju izrade standarda; nadgleda postupak donošenja standarda i srodnih dokumenata koji sprovode organizator i samostalni organizator za poslove standardizacije i daje predloge za korekciju i unapređenje; izrađuje programe i planove standardizacije iz svoje oblasti, a u skladu sa opštim planovima Instituta; priprema dokumentaciju za obrazovanje odnosno prestanak rada komisija za standarde, definiše oblast rada komisije, priprema sednice i stara se o sprovođenju zaključaka i odluka komisije; priprema i uobličava nacrte standarda i srodnih dokumenata, kao i druga radna dokumenta komisija za standarde; stara se o stavljanju nacrta standarda i srodnih dokumenata na javnu raspravu, prikuplja prispele komentare, obrađuje ih i dostavlja komisiji na razmatranje i odlučivanje; predlaže preispitivanje donetih standarda i srodnih dokumenata iz svoje oblasti standardizacije; priprema godišnje i kvartalne izveštaje o realizaciji plana donošenja srpskih standarda i srodnih dokumenata; daje tumačenje srpskih standarda, kao i tumačenje primene srpskih standarda na zahtev zainteresovanih strana. Obavlja poslove sekretara većeg broja komisija za standarde u oblastima standardizacije iz delokruga odeljenja. Obavlja poslove unifikacije standarda i srodnih dokumenata. Prati rad međunarodnih i evropskih tehničkih komiteta i njihovih tela. Sprovodi utvrđenu politiku standardizacije, poslovnu politiku, kao i politiku kvaliteta i poslovne izvrsnosti Instituta, u okviru svog delokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja. 

            Uslovi za rad na radnom mestu: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje; visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; iz naučne, odnosno stručne  oblasti saobraćajnog i mašinskog inženjerstva; 5 godina radnog iskustva na poslovima standardizacije, projektovanja, ispitivanja, proizvodnje, investicija, obezbeđenja kvaliteta i/ili sertifikacije;znanje engleskog ili francuskog jezika; znanje rada na računaru (Ms Office i Internet).

            1. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja u dnevnom listu „Politika“.

            2. U Institutu se mogu zaposliti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju propisano obrazovanje i ispunjavaju ostale uslove određene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, ako im ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

            3. Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim veštinama i oblastima znanja.

            4. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, uverenje da kandidat nije osuđivan, diploma o stečenoj stručnoj spremi, kopija radne knjižice (ako je poseduje)  i sertifikat o znanju jezika. Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj kopiji. Napomena: Uverenje koje izdaje MUP i sud ne sme biti starije od šest meseci.

            5. Znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje nadležnosti Instituta za standardizaciju Srbije; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; poznavanje stranog jezika - pismeno; veština komunikacije - usmeno; veština logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti proveravaju se pomoću standardizovanih testova.

            6. Mesto rada: Beograd, Stevana Brakusa br. 2.

            7. Radni odnos se zasniva na određeno vreme, do desetmeseci, uz mogućnost produžavanja.

            8. Adresa na koju se podnosi prijava na konkurs je: Institut za standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa br. 2, sa naznakom: „za konkurs – (šifra radnog mesta za koje se konkuriše)“ u zatvorenoj koverti, ili na e-mail  adresu: ivana.demiri@iss.rs,  sa naznakom „za konkurs – (šifra radnog mesta za koje se konkuriše)“. Komisija će uzeti u obzir samo one elektronske prijave uz koje su priloženi skenirani dokazi o ispunjenosti uslova konkursa.

            9. Dokumenta koja se prilažu uz prijavu na konkurs, vraćaju se podnosiocima samo na njihov zahtev.

            10. Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.

            11. Kontakt osobe: 

            - Ivana Demiri, Odeljenje za pravne, finansijske i opšte poslove, tel. +381 11 3409 343, e-meil ivana.demiri@iss.rs

            U Odeljenju za pravne, finansijske i opšte poslove može se izvršiti uvid u delokrug rada Instituta, odnosno odeljenja u kome se popunjava radno mesto.

            Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj kopiji (osim dokaza o osposobljenosti za rad na računaru), neće se uzimati u obzir.

            Ovaj javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Politika“, sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i na Internet stranici Instituta za standardizaciju Srbije www.iss.rs.