Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Građevinski proizvodi: Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija – Prednosti i nedostaci metode za komunikaciju o potencijalnom ispuštanju opasnih materija u zemljište, podzemne ili površinske vode, kao i u vazduh u zatvorenom prostoru

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha ambijenta - Merenje bioaerosola - Deo 1: Određivanje plesni korišćenjem sistema za uzorkovanje sa filtrom i analizaom kulture

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ambijentalni vazduh — Merenje bioaerosola — Deo 2: Planiranje i vrednovanje merenja u dimnoj perjanici postrojenja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta — Metoda merenja benzo[a]antracena, benzo[b]fluorantena, benzo[j]fluorantena, benzo[k]fluorantena, dibenzo[a,h]antracena, indeno[1,2,3-c,d]pirena i benzo[g,h,i]perilena

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Ambijentalni vazduh — Određivanje koncentracije broja čestica atmosferskog aerosola

60.60 Standard objavljen

Ambijentalni vazduh - Određivanje raspodele veličina čestica atmosferskih aerosola primenom spektrometra za određivanje veličine čestica na osnovu pokretljivosti (MPSS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha – Vrednovanje performansi senzorskih sistema za kvalitet vazduha – Deo 1: Gasoviti zagađivači u ambijentalnom vazduhu

60.60 Standard objavljen

Građevinski proizvodi – Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija – Metode određivanja N-nitrozoamina u uzorcima vazduha pripremljenim u skladu sa EN 16516

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha - Pristup proceni nesigurnosti referentnih mernih metoda za vazduh ambijenta

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta – Standardna gravimetrijska metoda merenja za određivanje PM10 ili PM2,5 masene koncentracije suspendovanih čestica

60.60 Standard objavljen

Zaštitna oprema za borilačke veštine - Deo 4: Dodatni zahtevi i metode ispitivanja štitnika glave

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha ambijenta - Uređaji za difuziono uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: Opšti zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Uređaji za difuziono uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 2: Specifični zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta - Uređaji za difuziono uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Zahtevi i metode ispitivanja - Deo 3: Uputstvo za izbor, upotrebu i održavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije azot-dioksida i azot-monoksida hemiluminiscencijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Vazduh ambijenta — Standardna metoda za merenje koncentracije sumpor-dioksida ultraljubičastom fluorescencijom — Ispravka

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru - Difuzni uređaji za uzimanje uzoraka za određivanje koncentracije gasova i para - Uputstvo za izbor, korišćenje i održavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda