Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 1: Određivanje bromida, hlorida, fluorida, nitrata, nitrita, fosfata i sulfata

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 3: Određivanje hromata, jodida, sulfita, tiocijanata i tiosulfata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom – Deo 4: Određivanje hlorata, hlorida i hlorita u vodi sa niskom kontaminacijom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje pH-vrednosti

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja organskih jedinjenja azota i fosfora - Metoda gasne hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Određivanje rastvorenog bromata — Metoda jonske hromatografije i naknadne reakcije na koloni

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje agensa za tretman biljaka - Metoda tečne hromatografije visoke performanse sa UV-detekcijom posle čvrste/tečne ekstrakcije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje amonijačnog azota - Metoda protočne analize (CFA i FIA) i spektrometrijska detekcija

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje odabranih elemenata optičkom emisionom spektrometrijom induktivno spregnute plazme (ICP-OES)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje azota - Deo 1: Metoda oksidacione digestije pomoću peroksidisulfata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCP) u vodi – Metoda gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i hemijskom jonizacijom negativnih jona (NCI)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje aluminijuma - Metoda atomskoapsorpcione spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Određivanje žive — Metoda sa atomskim apsorpcionim spektrofotometrom (AAS) sa obogaćivanjem i bez obogaćivanja

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje nitritnog azota i nitratnog azota i njihovog zbira protočnom analizom (CFA I FIA) i spektrometrijskom detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje fenolnog indeksa protočnom analizom (FIA i CFA)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Određivanje ukupnih cijanida i slobodnih cijanida protočnom analizom (FIA i CFA) — Deo 1: Metoda protočne analize sa ubrizgavanjem (FIA)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje ukupnih cijanida i slobodnih cijanida protočnom analizom (FIA i CFA) — Deo 2: Metoda kontinualne protočne analize

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenog Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+ Sr2+ i Ba2+ jonskom hromatografijom - Metoda za vodu i otpadnu vodu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda