Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode – Određivanje isparljivih organskih jedinjenja u vodi – Metoda mikroekstrakcije površinske pare iznad čvrste faze (HS-SPME) uz praćenje gasnim hromatografom sa masenim detektorom (GC-MS)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje 15 policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u vodi pomoću HPLC sa fluorescentnom detekcijom posle tečno tečne ekstrakcije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje hroma (VI) - Fotometrijska metoda za slabo zagađenu vodu

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCP) u sedimentima, kanalizacionom mulju i suspendovanim česticama – Metoda sa gasnim hromatografom sa masenim detektorom (GC-MS) i zahvatanjem elektrona negativnom jonizacijom (ECNI)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje odabranih ftalata gasnom hromatografijom/masenom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje odabranih alkilfenola - Deo 1: Metoda za nefiltrirane uzorke tečno tečnom ekstrakcijom i gasnom hromatografijom sa masenim detektorom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje odabranih alkilfenola — Deo 2: Određivanje alkilfenola, etiloksalata i bisfenola A u nefiltriranim uzorcima metodom gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom, posle ekstrakcije na čvrstoj fazi i derivatizacije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje rastvorenih perhlorata – Metoda pomoću jonske hromatografije (IC)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC), rastvorenog organskog ugljenika (DOC), ukupnog vezanog azota (TNb) i rastvorenog vezanog azota (DNb) posle katalitičkog oksidacionog sagorevanja na visokoj temperaturi

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje izabranih visokoisparljivih organskih jedinjenja u vodi – Metoda gasne hromatografije i masene spektrometrije tehnikom statičkog gornjeg sloja

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje cikličnih isparljivih metilsiloksanata u vodi – Deo 2: Metoda za tečno-tečnu ekstrakciju na gasnoj hromatografiji sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Metode za više klasa jedninjenja - Deo 1: Kriterijumi za identifikaciju ciljanih jedinjenja pomoću gasne i tečne hromatografije i masene spektrometrije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Metode za više klasa jedninjenja - Deo 2: Kriterijum za kvantitativno određivanje organskih supstanci pomoću višenamenske analitičke metode

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje rastvorenih udela izabranih farmaceutskih sastojaka, proizvoda njihove razgradnje i ostalih supstanci u vodi i prerađenoj otpadnoj vodi – Metoda sa tečnom hromatografijom visokih performansi i masenom spektrometrijskom detekcijom posle direktnog ubrizgavanja

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje odabranih polibromovanih difeniletara u sedimentu i otpadnom mulju — Metoda ekstrakcije i gasne hromatografije/masene spektrometrije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje nekih eksploziva i odgovarajućih jedinjenja - Metoda tečne hromatografije visoke performanse (HPLC) sa UV detekcijom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje dalapona, trihlorsirćetne kiseline i odabranih halogenosirćetnih kiselina - Metoda gasne hromatografije (GC-ECD i/ili GC-MS detekcija) posle tečno-tečne ekstrakcije i derivatizacije

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode — Određivanje hroma (VI) —Metoda upotrebom protočne analize (FIA i CFA) i spektrometrijska detekcija

60.60 Standard objavljen