Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Upravljanje otpadom- Identifikacija i/ili određivanje količine otpada

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kriterijumi održivosti i uštede emisije gasova staklene bašte za upotrebu biogoriva i biotečnosti u energetske svrhe– Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 1: Terminologija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kriterijumi održivosti proizvodnje biogoriva i biotečnosti za primenu u energetske svrhe– Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 3: Biodiverzitet i aspekti životne sredine koji se odnose na zaštitu prirode

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mašine za kompaktiranje otpadnog materijala ili frakcije za reciklažu – Kompaktori – Zahtevi za bezbednost

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Materijali proizvedeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa – Utvrđivanje specifičnih zahteva za uzimanje uzoraka i određivanje sadržaja vlage metodom sušenja u sušnici

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa – Čelična žica – Određivanje nemetalnog sadržaja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet zemljišta – Kontakt-test za čvrste uzorke koristeći aktivnost dehidrogenaze Arthrobacter globiformis

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Kvalitet zemljišta — Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka — Deo 5: Uzimanje uzoraka zemljišta i izdvajanje makrobeskičmenjaka u zemljištu

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Tehnike remedijacije koje se primenjuju na kontaminirana područja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Čvrsta goriva dobijena iz otpada- Metoda za određivanje indeksa reciklaže za mešovitu preradu

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa- Metoda uzimanja uzoraka iz granulata ili praha koji se čuvaju u velikim i malim vrećama

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Materijali dobijeni od pneumatika nakon završetka životnog ciklusa- Određivanje stvarne gustine granulata- Metoda pomoću piknometra sa vodom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Građevinski proizvodi – Procena ispuštanja opasnih materija – Određivanje koncentracije aktivnosti radijuma-226, torijuma-232 i kalijuma-40 pomoću gama spektrometrije

40.60 Završetak javne rasprave

Zemljište i otpad – Određivanje hroma (VI) u čvrstim materijalima alkalnom digestijom i jonskom hromatografijom sa spektrofotometrijskom detekcijom

40.60 Završetak javne rasprave

Mulj, tretirani biootpad i zemljište – Određivanje elemenata masenom spektrometrijom sa indukovano-kuplovanom plazmom (ICP-MS)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Metoda određivanja sadržaja elemenata (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S, Si, Ti, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn)

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet zemljišta – Procena zastupljenosti izabranih sekvenci mikrobioloških gena kvantitativnim PCR iz DNK koji je direktno ekstrahovan iz zemljišta

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Ambalaža - Zahtevi za merenje i verifikaciju prisustva četiri teška metala i ostalih opasnih materija u ambalaži i njihovo ispuštanje u životnu sredinu - Deo 1: Zahtevi za merenje i verifikaciju prisustva četiri teška metala u ambalaži

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu