Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja hroma - Metode atomskoapsorpcione spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje nekih hlorfenola u vodi gasnom hromatografijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle n dana (BPKn) - Deo 2: Metoda za nerazblažene uzorke

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Snabdevanje vodom - Zahtevi za sisteme i komponente izvan objekata

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 3: Određivanje hromata, jodida, sulfita, tiocijanata i tiosulfata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom – Deo 4: Određivanje hlorata, hlorida i hlorita u vodi sa niskom kontaminacijom

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje azota - Deo 1: Metoda oksidacione digestije pomoću peroksidisulfata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje aluminijuma - Metoda atomskoapsorpcione spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje nitritnog azota i nitratnog azota i njihovog zbira protočnom analizom (CFA I FIA) i spektrometrijskom detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Smernice za korišćenje ISO 14001, u vezi sa aspektima i uslovima životne sredine u okviru tematske oblasti životne sredine – Deo 2: Voda

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenog Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+ Sr2+ i Ba2+ jonskom hromatografijom - Metoda za vodu i otpadnu vodu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenog bromata - Metoda tečne jonske hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Direktna senzorska/analitička oprema za vodu - Ispitivanja specifikacija i performansi

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje mutnoće – Deo 1: Kvantitativna metoda

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode – Određivanje mutnoće – Deo 2: Semikvantitativna metoda za ocenjivanje providnosti vode

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje akutne letalne toksičnosti supstancija na slatkovodne ribe Brachydanio rerio hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - Deo 1: Statička metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje akutne letalne toksičnosti supstancija na slatkovodne ribe Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - Deo 2: Polustatička metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje akutne letalne toksičnosti supstancija na slatkovodne ribe Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae) - Deo 3: Protočna metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda