Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Kvalitet vode- Određivanje ukupne količine perflornih supstanci (suma PFAS) u vodi za piće- Metoda pomoću tečne hromatografije/masene spektrometrije (LC/MS)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Kvalitet vode - Primena masene spektrometrije sa indukovano kuplovanom plazmom (ICP-MS) - Deo 1: Opšti zahtevi

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Kvalitet vode- Određivanje izabranih estrogena u celom uzorku vode- Metoda pomoću ektrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa naknadnom kuplovanom hromatografijom i masenom spektrometrijskom detekcijom

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vode – Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC), rastvorenog organskog ugljenika (DOC), ukupnog vezanog azota (TNb) i rastvorenog vezanog azota (DNb) posle katalitičkog oksidacionog sagorevanja na visokoj temperaturi

40.60 Završetak javne rasprave

Kvalitet vode- Određivanje rastvorljivog hroma (VI) u vodi- Fotometrijska metoda

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Kvalitet vode- Određivanje organski vezanog fluora, hlora, broma i joda (AOF, AOCl, AOBr, AOI) koji mogu da se absorbuju- Metoda sa sagorevanjem i naknadnim hromatografskim merenjem

10.99 Novi projekat se prihvata

Kvalitet vode — Određivanje odabranih polibromovanih difeniletara u sedimentu i kanalizacionom mulju — Metoda ekstrakcije i gasne hromatografije/masene spektrometrije

10.99 Novi projekat se prihvata

Kvalitet vode — Određivanje tributil-kalaja (TBT) u uzorcima vode pomoću ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) i gasne hromatografije sa „triple quadrupole” masenom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

Smernice za validaciju fizičko-hemijskih analitičkih metoda

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja parationa, metilparationa i nekih drugih organofosfornih jedinjenja u vodi putem ekstrakcije dihlormetanom i pomoću gasne hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Hemijska agresija na beton - Određivanje sadržaja agresivnog ugljen-dioksida u vodi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje sadržaja epihlorhidrina

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje izabranih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u celokupnom uzorku vode – Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje organohlornih pesticida (OCP) u celokupnom uzorku vode – Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode – Određivanje izabranih polibromovanih difenil-etara u celokupnom uzorku vode – Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode — Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika — Jodometrijska metoda — Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vode - Određivanje lako isparljivih halogenovanih ugljovodonika - Metoda gasne hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vode - Određivanje rastvorenih anjona tečnom hromatografijom - Deo 1: Određivanje bromida, hlorida, fluorida, nitrata, nitrita, fosfata i sulfata

60.60 Standard objavljen