Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Izloženost na radnom mestu – Ocena dermalne izloženosti nanoobjektima i njenim agregatima i aglomeratima

60.60 Standard objavljen

Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 3: Analiza podataka efikasnosti uzorkovanja

60.60 Standard objavljen

Vazduh na radnom mestu — Smernice za uzorkovanje inhalabilnih, torakalnih i respiratornih frakcija aerosola

60.60 Standard objavljen

Izloženost na radnom mestu — Strategija procenjivanja izloženosti kože

60.60 Standard objavljen

Vazduh na radnom mestu — Proračun koncentracije frakcije aerosola koji utiču na zdravlje iz koncentracije izmerene upotrebom uzorkivača poznatih karakteristika performansi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 1: Izbor instrumenata za specifične primene

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 2: Procena koncentracije čestica iz vazduha korišćenjem optičkog brojača čestica

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 3: Procena koncentracije čestica u vazduhu korišćenjem fotometara;

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kvalitet vazduha ambijenta — Uputstvo za merenje ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) taloženjem na filtrima;

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta — Uputstvo za merenje anjona i katjona u PM2,5;

60.60 Standard objavljen

Vazduh okoline - Izveštaj o nitro i oksi PAH-ovima — Poreklo, toksičnost, koncentracije i metode merenja

60.60 Standard objavljen

Izloženost na radnom mestu — Izbor postupaka za merenje hemijskih agensa koji su u skladu sa zahtevima datim u EN 482 i u jednom od sledećih standarda EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 i EN 13936

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za primenu EN ISO 16911-1

60.60 Standard objavljen

Vazduh ambijenta - Primena EN 16909 za određivanje elementarnog ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) u PM10 i PM2,5-10

60.60 Standard objavljen

Kvalitet vazduha u kabini civilnog vazduhoplova – Hemijska jedinjenja

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za izradu standardizovanih metoda merenja – Preporuke za strukturu i sadržaj

60.60 Standard objavljen

Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih jedinjenja — Metoda uzorkovanja sorpcijom praćena ekstrakcijom rastvarača ili termalnom desorpcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Izloženost na radnom mestu — Merenje izloženosti kože — Principi i metode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda