Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

витринит

енглески

Name
vitrinite
Description

group of macerals with a grey colour (as observed with reflected light under a microscope) and with a reflectance generally between that of the associated darker liptinite and lighter inertinite over the rank range in which the three respective maceral groups can be readily recognized Note 1 to entry: In the upper range of medium rank, vitrinite reflectance can be less than that of liptinite (where liptinite is recognizable) whilst at very high rank ( Rr > 4,0 %), the maximum reflectance of both liptinite and vitrinite may exceed that of inertinite. Note 2 to entry: In medium and high rank coals, vitrinite reflectance measurements should preferably be taken on telovitrinite or, in its absence, on the whole of the vitrinite population. Within low-rank coals, vitrinite reflectance measurements shall be measured on the submaceral ulminite B, or preferably on Eu-ulminite, if present. Eu-ulminite consists of gelified plant tissues with the cell structures weakly visible in reflected white light. Ulminite B is the more highly reflecting part of ulminite; see Reference [9].

српски

Name
vitrinit
Description

grupa macerala sive boje (kada se posmatra putem reflektovanog svetla pod mikroskopom) sa refleksijom, uopšteno posmatrano, između one koja asocira na tamniji liptinit i svetliji inertinit iznad oblasti kategorije u kojoj se mogu lako prepoznati tri odgovarajuće grupe macerala NAPOMENA 1 uz termin: U gornjoj oblasti srednje kategorije, refleksija vitrinita može biti manja nego kod liptinita (gde je liptinit prepoznatljiv), dok pri veoma visokoj kategoriji ( > 4,0 %), najveća refleksija liptinita i vitrinita može da pređe onu od inertinita. NAPOMENA 2 uz termin: U srednjim i visokim kategorijama ugljeva, merenja refleksije vitrinita treba prvenstveno vršiti na telovitrinitu ili, ako ga nema, na ukupnoj prisutnosti vitrinita. U okviru niske kategorije ugljeva, merenja refleksija vitrinita moraju se izvoditi na submaceral ulminitu B, ili po mogućstvu na Eu ulminitu, ako ga ima. Eu ulminit se sastoji od galificiranog biljnog tkiva čija je ćelijska struktura jedva vidljiva u reflektovanom belom svetlu. Ulminit B je više reflektujući deo ulminita; videti referencu [9].

српски

Name
витринит
Description

група мацерала сиве боје (када се посматра путем рефлектованог светла под микроскопом) са рефлексијом, уопштено посматрано, између оне која асоцира на тамнији липтинит и светлији инертинит изнад области категорије у којој се могу лако препознати три одговарајуће групе мацерала НАПОМЕНА 1 уз термин: У горњој области средње категорије, рефлексија витринита може бити мања него код липтинита (где је липтинит препознатљив), док при веома високој категорији ( > 4,0 %), највећа рефлексија липтинита и витринита може да пређе ону од инертинита. НАПОМЕНА 2 уз термин: У средњим и високим категоријама угљева, мерења рефлексије витринита треба првенствено вршити на теловитриниту или, ако га нема, на укупној присутности витринита. У оквиру ниске категорије угљева, мерења рефлексија витринита морају се изводити на субмацерал улминиту Б, или по могућству на Еу улминиту, ако га има. Еу улминит се састоји од галифицираног биљног ткива чија је ћелијска структура једва видљива у рефлектованом белом светлу. Улминит Б је више рефлектујући део улминита; видети референцу [9].

Related standards

Нема информација

Related ICSs

  • 73.040 - Угаљ