Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

About ISS

Watch our short promo movie and introduce us quickly

Према Закону о стандардизацији и Одлуци о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије, Институт за стандардизацију Србије (ИСС) јесте једино национално тело за стандардизацију Републике Србије, установа која има статус правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних служби. Оснивач Института је Влада Републике Србије.

Основне информације

Институт за стандардизацију Србије

 • доноси, развија, преиспитује, мења, допуњава и повлачи српске стандарде и сродне документе;
 • обезбеђује усаглашеност српских стандарда и сродних докумената са европским и међународним стандардима и сродним документима;
 • води регистар српских стандарда и сродних докумената у свим фазама развоја;
 • учествује у изради и преиспитивању европских и међународних стандарда и сродних докумената које доносе европске и међународне организације за стандардизацију у областима за које постоје потребе и интереси Републике Србије, а за које се очекује преиспитивање или доношење српских стандарда и сродних докумената;
 • сарађује са европским и међународним организацијама за стандардизацију и националним телима за стандардизацију земаља потписница одговарајућих споразума из области стандардизације;
 • извршава друге задатке у складу са обавезама из међународних уговора у области стандардизације који обавезују Републику Србију;
 • пружа услуге сертификације система менаџмента квалитетом;
 • обезбеђује јавности доступност српских стандарда, сродних докумената, публикација, као и стандарда и публикација одговарајућих европских и међународних организација и других земаља и врши њихову продају;
 • организује семинаре из појединих стручних области стандардизације, области система менаџмента и оцењивања усаглашености, као и новог техничког законодавства и његовој вези са стандардима;
 • промовише примену српских стандарда и сродних докумената;
 • делује као информациони центар, у складу са захтевима предвиђеним одговарајућим међународним споразумима и обавезама које произлазе из чланства у одговарајућим европским и међународним организацијама за стандардизацију;
 • даје основу за израду техничких прописа;
 • припрема програме и годишње планове доношења српских стандарда;
 • представља и заступа интересе Републике Србије у области стандардизације у европским и међународним организацијама за стандардизацију, као и у њиховим телима;
 • одобрава употребу знака усаглашености са српским стандардима и сродним документима, у складу са својим правилима;
 • обавља и друге послове из области стандардизације, у складу са законом, актом о оснивању и статутом.