Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

PRAVILNIK o obuci i ispitu za energetskog menadžera

view more ...   Publication date: Mar 27, 2023

,,Сл. гласник РС“ бр. 117/2022

UREDBA o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka ,,Đerdap“

Related standards

SRPS N.C0.101:1989   SRPS N.C0.102:1989   SRPS N.C0.104:1983   SRPS N.C0.105:1987  

view more ...   Publication date: Mar 27, 2023

,,Сл. гласник РС“ бр. 115/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Related standards

SRPS EN ISO 3170:2008   SRPS EN ISO 3171:2009   SRPS EN 14274:2015   SRPS EN 14275:2015  

view more ...   Publication date: Mar 27, 2023

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

PRAVILNIK o zahtevima eko-dizajna za elektronske ekrane

Related standards

SRPS EN 50564:2012   SRPS EN 62087-1:2016   SRPS EN 62087-3:2016   SRPS EN 50643:2018  

view more ...   Publication date: Mar 27, 2023

,,Сл. гласник РС“ бр. 112/2022

UREDBA o mrežnim pravilima o međusobnoj saradnji operatora transportnih sistema i pravilima za razmenu podataka za rad međusobno povezanih sistema za transport gasa

Related standards

SRPS EN 1776:2008  

view more ...   Publication date: Mar 27, 2023

,,Сл. Гласник РС“ бр. 89/2022

SPISAK srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme

view more ...   Publication date: Mar 27, 2023

,,Сл. Гласник РС“ бр. 62/2022

Pravilnik o zajednickoj bezbednosnoj metodi o oceni rizika I uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika

Related standards

SRPS EN 31010:2011  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС" бр. 57/2022

SPISAK srpskih standarda iz oblasti merila

view more ...  

Сл. Гласник РС“ бр. 48/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat ,, Beograd na vodi“

Related standards

SRPS EN 13501-1:2010  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 31/2022

UREDBA o utvrdjivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionlanog fudbalskog stadiona

Related standards

SRPS U.J6.201:1990  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022

PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi gradjevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakterstikama-reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru

Related standards

delSRPS EN 13501-3:2021   SRPS EN 13501-3:2008   SRPS EN 13501-5:2008   SRPS EN 13501-4:2008   SRPS EN 13501-2:2010   SRPS EN 13501-1:2010  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 18/2022

PRAVILNIK o načinu ispitivanja i žigosanju predmeta od dragocenih metala i njihovih legura

Related standards

SRPS EN ISO 11427:2017   SRPS EN ISO 11426:2021   SRPS ISO 13756:2019  

view more ...  

,, Сл. Гласник РС“ бр. 12/2022

PRAVILNIK o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti

view more ...  

,,Сл. Гласник РС" бр. 4/2022

UREDBA o znaku usaglašenosti

Related standards

SRPS A.A0.001:1984  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС" бр. 3/2022

PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicioner da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata

Related standards

SRPS EN 61672-1:2015   SRPS EN 61260-1:2015   SRPS EN IEC 60942:2018  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 132/2021

UREDBA o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe -,, Sl. Glasnik RS" br. 132/2021

Related standards

SRPS EN ISO 80000-1:2014  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021

,,Сл. Гласник РС“ бр. 117/2021

PRAVILNIK o održavanju podsistema energija

Related standards

SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50318:2019  

view more ...   Publication date: Sep 1, 2022