Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

,,Сл. Гласник РС“ бр. 62/2022

Pravilnik o zajednickoj bezbednosnoj metodi o oceni rizika I uslovima koje treba da ispuni telo za ocenu rizika

Related standards

SRPS EN 31010:2011  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС" бр. 57/2022

SPISAK srpskih standarda iz oblasti merila

view more ...  

Сл. Гласник РС“ бр. 48/2022

UREDBA o izmenama i dopunama uredbe o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat ,, Beograd na vodi“

Related standards

SRPS EN 13501-1:2010  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 31/2022

UREDBA o utvrdjivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionlanog fudbalskog stadiona

Related standards

SRPS U.J6.201:1990  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022

PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi gradjevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakterstikama-reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru

Related standards

delSRPS EN 13501-3:2021   SRPS EN 13501-3:2008   SRPS EN 13501-5:2008   SRPS EN 13501-4:2008   SRPS EN 13501-2:2010   SRPS EN 13501-1:2010  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 18/2022

PRAVILNIK o načinu ispitivanja i žigosanju predmeta od dragocenih metala i njihovih legura

Related standards

SRPS EN ISO 11427:2017   SRPS EN ISO 11426:2021   SRPS ISO 13756:2019  

view more ...  

,, Сл. Гласник РС“ бр. 12/2022

PRAVILNIK o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti

view more ...  

,,Сл. Гласник РС" бр. 4/2022

UREDBA o znaku usaglašenosti

Related standards

SRPS A.A0.001:1984  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС" бр. 3/2022

PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicioner da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata

Related standards

SRPS EN 61672-1:2015   SRPS EN 61260-1:2015   SRPS EN IEC 60942:2018  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 132/2021

UREDBA o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe -,, Sl. Glasnik RS" br. 132/2021

Related standards

SRPS EN ISO 80000-1:2014  

view more ...  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021

,,Сл. Гласник РС“ бр. 117/2021

PRAVILNIK o održavanju podsistema energija

Related standards

SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50318:2019  

view more ...   Publication date: Sep 1, 2022

,,Сл. Гласник РС“ бр. 98/2021

UREDBA o utvrdjivanju Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=142421

Related standards

SRPS EN 1793-1:2008   SRPS EN 14388:2008   SRPS EN 1794-1:2008  

view more ...   Publication date: Sep 1, 2022

Сл. Гласник РС бр. 90/21

PRAVILNIK o izmenama i dopunma Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija pri skladištenju i držanju ulja za loženje i gasnih ulja

Related standards

SRPS EN 13501-1:2019  

view more ...   Publication date: Sep 2, 2022

Сл. Гласник РС бр. 85/2021

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti

Related standards

SRPS IEC 60079-10-1:2011  

view more ...   Publication date: Sep 1, 2022

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

PRAVILNIK o utvrdjivanju Programa monitorniga bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2021. godinu

view more ...   Publication date: Sep 1, 2022

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

PRAVILNIK o elementima elektronske fakture, formi I načinu dostave prateće I druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu I postupku elektornskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura I načinu primene standarda elektronskog fakurisanja

Related standards

naSRPS EN 16931-1:2019/A2:2022   SRPS EN 16931-1:2019  

view more ...   Publication date: Sep 1, 2022

„Сл гласник РС“, бр. 64/21

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Related standards

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017  

view more ...   Publication date: Aug 25, 2022