Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Committee

The work on the adoption of Serbian standards is carried out in the national technical committees, which are formed according to the international and European technical committees. Experts from different fields work in our commissions. Be one of them, too, and get involved in working together

Информационо моделирање објекта - BIM Status: Active more

Величине, јединице и мерни инструменти Status: Active more

Терминологија Status: Active more

Информације и документација Status: Active more

Системи менаџмента заштитом животне средине Status: Active more

Туризам и сродне услуге Status: Active more

Менаџмент који се односи на људске ресурсе Status: Active more

Одрживост и друштвена одговорност Status: Active more

Безбедност и отпорност Status: Active more

Менаџмент енергијом и уштеда енергије Status: Active more

Поштански саобраћај Status: Active more

Мазива и сродни производи Status: Active more

Горива нафтног порекла Status: Active more

Лабораторијска опрема Status: Active more

Рударство Status: Active more

Чврста биогорива Status: Active more

Експлозиви за цивилну употребу Status: Active more

Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хидроизолацију. Status: Active more

Методе хемијске анализе гвожђа и челика Status: Active more

Челик Status: Active more

Бакар и легуре бакра Status: Active more

Лаки метали и њихове легуре Status: Active more

Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама Status: Active more

Металургија праха Status: Active more

Испитивање без разарања Status: Active more

Механичка испитивања метала Status: Active more

Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом Status: Active more

Опрема за спорт, рекреацију и игралишта Status: Active more

Плоче на бази дрвета Status: Active more

Плоче на бази дрвета - Адхезиви Status: Active more

Намештај Status: Active more

Обло дрво и резана грађа Status: Active more

Обло дрво и резана грађа - Трајност дрвета и производа на бази дрвета Status: Active more

Сензорске анализе Status: Active more

Системи менаџмента безбедношћу хране Status: Active more

Семе и плодови уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи Status: Active more

Жита, махуњаче и њихови производи Status: Active more

Жита, махуњаче и њихови производи - Храна за животиње Status: Active more

Жита, махуњаче и њихови производи - Скроб (укључујући деривате и споредне производе од скроба) Status: Active more

Млеко и производи од млека Status: Active more

Зачини, чај, кафа и какао Status: Active more

Микробиологија и биотехнологија Status: Active more

Дуван, производи од дувана и упаљачи Status: Active more

Машине за прехрамбену индустрију Status: Active more

Посуђе и прибор у додиру са храном Status: Active more

Анализа хране - Хоризонталне методе Status: Active more

Текстил Status: Active more

Текстилне машине и помоћни уређаји Status: Active more

Заштитна одећа и заштитна опрема Status: Active more

Еластичне, текстилне и ламинатне подне облоге Status: Active more

Гума и производи од гуме Status: Active more

Пластичне масе Status: Active more

Кожа и обућа Status: Active more

Целулоза, папир и картон Status: Active more

Боје, лакови и сродне технологије и производи Status: Active more

Хемија Status: Active more

Етарска уља Status: Active more

Површински активне материје Status: Active more

Графичка технологија Status: Active more

Ђубрива, оплемењивачи земљишта и биостимулатори биљака Status: Active more

Квалитет ваздуха Status: Active more

Квалитет воде Status: Active more

Квалитет земљишта Status: Active more

Природни гас Status: Active more

Козметика Status: Active more

Софтверски инжењеринг, примена ИТ у образовању и Интернет Status: Active more

Аутоматска идентификација и обухватање података и електронска размена података Status: Active more

Географске информације Status: Active more

Информатика у здравству Status: Active more

Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ Status: Active more

Технички цртежи, толеранције, зупчаници, лежаји и навојни спојеви Status: Active more

Посуде и опрема под притиском Status: Active more

Друмска возила Status: Active more

Трактори и машине за пољопривреду и шумарство Status: Active more

Високе производне технологије, машине алатке и ситан алат Status: Active more

Машине за обраду дрвета Status: Active more

Заваривање и сродни поступци Status: Active more

Гасни апарати Status: Active more

Котловска постројења и цевоводи Status: Active more

Мотори са унутрашњим сагоревањем Status: Active more

Дизалице, опрема за дизање и континуални транспорт Status: Active more

Механичке вибрације и удари Status: Active more

Хидрауличне машине, криогена техника, мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине топлотне енергије Status: Active more

Машине за земљане радове Status: Active more

Индустријске арматуре Status: Active more

Лифтови, покретне степенице и покретна газишта Status: Active more

Сунчева енергија Status: Active more

Безбедност машина Status: Active more

Гасна инфрастурктура, опрема за природни и течни нафтни гас Status: Active more

Уређаји за грејање и грејна тела Status: Active more

Терминологија Status: Active more

Обртне електричне машине Status: Active more

Структуре и елементи информација, принципи идентификације и означавања, документација и графички симболи Status: Active more

Хидрауличне турбине Status: Active more

Парне турбине Status: Active more

Електрична опрема и системи на железници Status: Active more

Флуиди за примену у електротехници Status: Active more

Надземни водови Status: Active more

Општи аспекти за снабдевање електричном енергијом, мерење електричне енергије и управљање оптерећењем Status: Active more

Енергетски трансформатори Status: Active more

Изолациони материјали у електротехници Status: Active more

Високонапонска постројења Status: Active more

Електрични каблови Status: Active more

Ћелије и батерије Status: Active more

Енергетска електроника и полупроводничке компоненте Status: Active more

Електроинсталациони прибор Status: Active more

Физичке величине и јединице Status: Active more

Електрични уређаји у потенцијално експлозивним атмосферамa Status: Active more

Осигурачи Status: Active more

Енергетски кондензатори Status: Active more

Сијалице и придружена опрема Status: Active more

Електронске компоненте Status: Active more

Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје Status: Active more

Управљање и комуникација у електроенергетском систему Status: Active more

Перформансе и безбедност електричних апарата за домаћинство и сличних електричних апарата Status: Active more

Електромедицински уређаји Status: Active more

Електричне инсталације Status: Active more

Мерење и управљање у индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја Status: Active more

Рад под напоном Status: Active more

Алармни системи Status: Active more

Заштита од атмосферског пражњења Status: Active more

Соларни фотонапонски енергетски системи Status: Active more

Опрема за мерење електричних и електромагнетских величина Status: Active more

Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи Status: Active more

Ветроенергетски системи Status: Active more

Испитивање опасности од пожара Status: Active more

Електромеханички и електрични мерни релеји и заштитна опрема Status: Active more

Услови околине, класификација и методе испитивања Status: Active more

Електромагнетска компатибилност Status: Active more

Телекомуникационе технологије Status: Active more

Примене на железници Status: Active more

Нафтно рударство Status: Active more

Племенити метали Status: Active more

Бродоградња и поморске конструкције Status: Active more

Ваздухопловство Status: Active more

Акустика у грађевинарству Status: Active more

Зграде и инжењерско-грађевински објекти Status: Active more

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон Status: Active more

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Цемент и креч Status: Active more

Бетон и компоненте бетона, армирани бетон и преднапрегнути бетон - Камен и агрегати Status: Active more

Хидрометрија Status: Active more

Елементи за зидање и покривање кровова Status: Active more

Гипс и производи од гипса Status: Active more

Врата, прозори и грађевинско стакло Status: Active more

Топлотна техника у грађевинарству Status: Active more

Снабдевање водом и инжењерство отпадних вода Status: Active more

Димњаци Status: Active more

Геотехника Status: Active more

Керамичке плочице и санитарна опрема Status: Active more

Материјали за путеве Status: Active more

Основе прорачуна конструкција, дејства на конструкције и сеизмички прорачун Status: Active more

Пројектовање бетонских конструкција Status: Active more

Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и алуминијумске конструкције Status: Active more

Прорачун дрвених и зиданих конструкција Status: Active more

Конзервација културног наслеђа Status: Active more

Безбедност од пожара Status: Active more

Безбедност од пожара - Техничке мере безбедности зграда од пожара Status: Active more

Заштита од буке Status: Active more

Безбедност дечјих играчака и заштита потрошача Status: Active more

Медицинска средства Status: Active more

Заштита од јонизујућег зрачења Status: Active more

Логистика, контејнери за транспорт терета и унутрашњи транспорт Status: Active more

Стоматологија Status: Active more

Светлост и осветљење Status: Active more

Оптика, фотоника и заштита очију Status: Active more

Циркуларна економија и управљање отпадом Status: Active more

Безбедност друмског саобраћаја и интелигентни транспортни системи Status: Active more

Системи менаџмента квалитетом и администрација у здравственој заштити Status: Active more

Опрема пута Status: Active more

Опрема пута - Заштитне ограде на путевима Status: Active more

Опрема пута - Светлосна сигнализација на путевима Status: Active more

Нанотехнологије Status: Active more

Амбалажа Status: Active more

Стручни савет за опште области стандардизације Status: Active more

Стручни савет за стандардизацију у областима електротехнике, информационих технологија и телекомуникација Status: Active more