Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Правилник о техничким условима које мора испуњавати подстистем енергија

Related standards

SRPS EN 50122-1:2011   SRPS EN 50119:2011   SRPS EN 50329:2011   SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50388:2012   SRPS EN 50388:2012/AC:2013   SRPS EN 50119:2011/A1:2014   SRPS EN 50149:2014   SRPS EN 50367:2014/A1:2017   SRPS EN 50367:2014/Ispr.1:2016   SRPS EN 50318:2019   SRPS EN 50119:2020   SRPS EN 50163:2011/A2:2020  

view more ...   Publication date: Dec 11, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене манастира Студеница

Related standards

SRPS U.C4.012:1981   SRPS EN 1555-2:2008   SRPS EN 1555-3:2008   SRPS EN 1555-4:2008   SRPS EN 12007-1:2013   SRPS EN 12007-2:2013  

view more ...   Publication date: Dec 16, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 2/2020

Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене државног пута ИБ реда број 27 Лозница - Ваљево - Лазаревац, деоница Иверак - Лајковац (веза са аутопутем Е - 763 Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега

Related standards

SRPS EN 14388:2016   SRPS EN 1793-2:2018   SRPS EN 1794-2:2020   SRPS N.C0.105:1987  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 20/21

Правилник о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа

Publication date: Jul 6, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора

Related standards

SRPS ISO/IEC 7810:2020  

view more ...   Publication date: Jul 6, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замена за кафу, као и сродниих производа

Related standards

SRPS ISO 3726:1995   SRPS ISO 4072:1992   SRPS ISO 6668:2012   SRPS ISO 6670:2012   SRPS ISO 4149:2014   SRPS ISO 4150:2014   SRPS ISO 6666:2014   SRPS ISO 14461-1:2014   SRPS ISO 14461-2:2014   SRPS ISO 20481:2014   SRPS ISO 1446:2016   SRPS ISO 6673:2016   SRPS ISO 11294:2019   SRPS ISO 20938:2020   SRPS ISO 6667:2020   SRPS ISO 11817:2020  

view more ...   Publication date: Jul 6, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 36/2021

Правилник о садржини и начину спровођења Годишњег програма мониторинга квалитета деривата нафте и биогорива за 2021. годину.

Related standards

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS EN 14274:2011   SRPS ISO/IEC 17020:2012   SRPS EN 14274:2015  

view more ...   Publication date: Jul 6, 2021

"Сл. гласник РС" , бр. 73/2010 , 20/2019 , 43/2019 и 128/2020

Правилник о возачким дозволама

Related standards

SRPS ISO/IEC 7810:1997   SRPS ISO/IEC 7810:2010   SRPS ISO/IEC 7810:2020  

view more ...  

"Сл. гласник РС" , бр 9/2019

Уредба о утврђивањупросторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе Јерма

view more ...  

"Сл. гласник РС ", бр. 41/2001 и 17/2019

Закон о здрављу биља

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

view more ...  

"Сл. гласник РС", бр.41/2009 и 17/2019

Закон о средствима за заштиту биља

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

view more ...  

"сл. гласник РС" бр. 41/2009 и 17/2019

Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

view more ...  

"Сл. гласник РС" , бр. 41/2009 и 17/2019

Закон о безбедности хране

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

view more ...   Publication date: Jul 1, 2021

Title

PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi

PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

Related standards

SRPS EN 1523:2008   SRPS EN ISO 10156-2:2009   SRPS EN ISO 3680:2010   SRPS B.H8.047:2012   SRPS EN 1516:2011   SRPS EN 417:2012   SRPS EN ISO 13736:2014   SRPS ISO 3574:2014   SRPS B.H8.153:2016   SRPS EN ISO 3924:2017   SRPS EN ISO 10156:2018   SRPS EN 1839:2017   SRPS EN ISO 2719:2017   SRPS EN ISO 3679:2017   SRPS EN ISO 13943:2018   SRPS CEN/TR 17225:2018  

PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu ugostiteljskih objekata od požara

Related standards

SRPS CR 1831:2011   SRPS EN 50172:2012   SRPS EN 60598-2-22:2015   SRPS EN 13501-1:2019  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vozačkim dozvolama

Related standards

SRPS ISO/IEC 7810:2010