Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Uslovi korišćenja sajta Instituta

Opšte odredbe
Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta Instituta. Sajt se nalazi na Internet adresi www.iss.rs (u daljem tekstu: Sajt). Sajt predstavlja uslugu Instituta za standardizaciju Srbije, Ul. Stevana Brakusa br.2, 11000 Beograd, Republika Srbija (u daljem tekstu: Institut).

Ovi uslovi korišćenja čine sastavni deo sajta. Institut omogućava korišćenje sajta fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.Pristupom i korišćenjem sajta Instituta, korisnici pristaju na Uslove korišćenja. Na svaki pristup sadržajima sajta primenjuju se ovi uslovi korišćenja.

Poslovanje Instituta putem ovog sajta regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.
Institut je posvećen očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Institut ni na koji način suštinski ne utiče na sadržaj koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.Institut ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Integritet sajta
Sajt je namenjen Internet prezentaciji rada Instituta i oglašavanju usluga koje nudi korisnicima.
Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu sajta (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.
Svako korišćenje sajta u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Institut i kršenjem Uslova korišćenja.
Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje sajta putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Institut ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.
Institut će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

Institut zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa sajta, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.
Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz sajt, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Korisnici
Korisnicima usluga koje putem sajta pruža Institut smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.
Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi sajtu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na sajt. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na sajtu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na sajtu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati komentare i ocene.
Registracija na sajt za fizička I pravna lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.
Registrovani korisnik fizičko lice može biti samo lice koje je navršilo 15 godina.
Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka ličnosti kao i sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na sajtu.
Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Instituta i pravnih lica u kojima Institut ima većinsko vlasništvo i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.
Sajt omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Institut o tome.

Obaveštenje
Korisnik se obaveštava da mu Institut može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj sajta, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja sajta, novosti i akcija Instituta, kao i ostala obaveštenja. Korisnik ima mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

Reklamacija
Kako Institut pruža uslugu krajnjim korisnicima, moguće je izjaviti reklamaciju.
Institut ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa sajtom. Institut može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Institut će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Institut zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Instituta koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Institut ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

Ograničenje odgovornosti
Korisnici sajt koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Institut ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.
Institut ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Institut nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost sajta, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Institut nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Sajt može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.