Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Portal za građevinske proizvode

Zakon o građevinskim proizvodima u RS („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018), kao i Uredba (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Saveta o utvrđivanju usklađenih uslova za plasman građevinskih proizvoda i stavljanju van snage Direktive Saveta 89/106/EEC

Zakonom o građevinskim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018) uređuju se uslovi za stavljanje na tržište i činjenje dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda, sačinjavanje deklaracije o performansama i stavljanje znaka usaglašenosti na građevinske proizvode, obaveze privrednih subjekata, tehnički propisi za građevinske proizvode i srpske tehničke specifikacije, pojednostavljeni postupci, tela za tehničko ocenjivanje, tela za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi građevinskih proizvoda, važenje dokumenata o sprovedenom ocenjivanju i verifikaciji stalnosti performansi građevinskih proizvoda i znakova usaglašenosti izdatih u inostranstvu i druga pitanja od značaja za oblast građevinskih proizvoda.

O portalu

O portalu

Portal pruža informacije o propisima i standardima za trgovinu proizvodima na domaćem i jedinstvenom evropskom tržištu. Namenjen je proizvođačima koji pripadaju prvenstveno malim i srednjim preduzećima, kao i distributerima, uvoznicima i drugim stručnjacima i korisnicima uključenim u proces standardizacije, ocenjivanja usaglašenosti, ispitivanja i odobravanja proizvoda. 

Razvoj ovog portala realizovan je u okviru Češkog programa za razvoj saradnje pod nazivom „_Podrška unapređenju i razvoju sektora infrastrukture kvaliteta Srbije_” u saradnji između Instituta za standardizaciju Srbije i Češke kancelarije za standarde, metrologiju i ispitivanje (ÚNMZ).

Građevinski proizvodi sa srpskim znakom usaglašenosti

Srpski standardi za građevinske proizvode, koji predstavljaju usvajanje usaglašenih standarda

Harmonizovani standardi

Spisak srpskih standarda kojima su preuzeti evropski harmonizovani standardi, koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi

Tehnički propisi

Tehnički propisi koji se odnose na srpske standarde za građevinske proizvode.

Standardi za ispitivanje

Srpski standardi za ispitivanje bitnih karakteristika za koje nije potrebno upućivanje na odgovarajuću tehničku specifikaciju ili tehnički propis

 
Srpski znak usaglašenosti i CE znak

Srpski znak usaglašenosti i CE znak

U skladu sa članom 11. Zakona o građevinskim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018)

Terminološka baza

Terminološka baza

Terminološka baza za građevinske proizvode

Elektronska kontaktna tačka

Elektronska kontaktna tačka

Elektronska kontaktna tačka za građevinske proizvode

Sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi

Sistem ocenjivanja i verifikacije stalnosti performansi je postupak koji se sprovodi s ciljem obezbeđivanja usaglašenosti građevinskog proizvoda sa performansama bitnih karakteristika navedenih u deklaraciji o performansama koje su utvrđene u odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji, tehničkom propisu ili srpskoj tehničkoj oceni.

Srpski dokument za ocenjivanje

Srpski dokument za ocenjivanje je dokument koji je izradilo telo za tehničko ocenjivanje za potrebe izdavanja srpskih tehničkih ocena dok se srpska tehnička ocena definiše kao dokumentovana ocena performansi građevinskog proizvoda koja se odnosi na njegove bitne karakteristike izdata u skladu sa odgovarajućim srpskim dokumentom za ocenjivanje.